Nevelés

A gyermekek nevelése, fejlesztése a helyi pedagógiai program szerint történik, mely az óvodai nevelés országos alapprogram elveit figyelembe véve az egészséges életmód alapjaira épül. Az 1991 óta többször átdolgozott program az egészséges életmód mellett hangsúlyt helyez a játékra, a környezettudatos magatartás megalapozására, folyamatos fejlesztésére, valamint a tehetséggondozásra. Erőssége a programnak a nevelési tartalmak, célok, feladatok logikus egymásra épülése, az egészséges életmód területeinek részletes kifejtése, a fejlődés fokmérőinek konkrét megjelölése. A programban megfogalmaztuk a célokat, a konkrét feladatokat, a fejlődés várható eredményeit. Ez kiinduló pontja a gyermekek fejlettségét mérő lapnak, mely az egyéni fejlettséget és a program megvalósításának eredményességét méri. A program beválását folyamatosan ellenőrizzük, a fejlesztéseket a nevelőtestületi vita után az átdolgozások alkalmával beépítjük.

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM
EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET
A gyermek személyisége
Szomatikus nevelés Az óvoda légköre
Helyes életritmus
Mentális nevelés
Személyi higiéniára nevelés Érzelmi stabilitás megteremtése
A szervezet edzése, képességfejlesztés Énkép, önismeret fejlesztése
Közösségi nevelés
Az egészség védelmére, baleset-megelőzésre nevelés Erkölcsi, akarati tulajdonságok fejlesztése
Környezeti higiéniai szokások és környezettudatos magatartás megalapozása Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlődésének elősegítése
A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái
Az óvónő-gyermek kapcsolata Az óvónő személyisége Gyermek-gyermek kapcsolata
A dajka-gyermek kapcsolata Az óvónő-dajka együttnevelése Gyermek-közösség kapcsolata
A szülő- óvónő együttnevelése
A tevékenységek rendszere
MUNKA JÁTÉK TANULÁS
önkiszolgálás Szabad játék mozgás
közösségi munka gyakorló, konstrukciós, szerep,
szabály, dramatikus játék, bábozás, barkácsolás
külső világ tevékeny megismerése
társakért végzett munka művészeti nevelés
Anyanyelvi nevelés és kommunikáció
hangképzés szókincs beszéd kommunikáció

 

Nevelői attitűdünket jelzi, hogy 2009 óta Madárbarát, 2013-tól Zöld óvodaként működünk, környezettudatos magatartásra neveljük a gyermekeket.

A 2013/2014-es nevelési évben két munkaközösség működik az intézményben:

  • Minőségfejlesztési munkaközösség,
  • „Ovitalitás” munkaközösség,
  • „Vadkörte” munkaközösség.

Nevelőtestületen belül együttműködés van a párhuzamos, azonos életkorú gyermekeket nevelő csoportokban.

Az óvoda széleskörű külső kapcsolati hálóval rendelkezik. A közvetlen partnerek, szülők, fenntartó, bölcsőde, óvodák, iskolák mellett szakmai szervezetekkel, hazai és nemzetközi intézményekkel tartunk együttműködésen, kölcsönösségen alapuló kapcsolatot.